POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z świadczeniem przez nas usług na Twoją rzecz.

INFORMACJA

O przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli dane osobowe podałeś nam bezpośrednio

Kto jest Administratorem Twoich danych?Leadorado Jakub Maszkowski, Ulica Tadeusza Kościuszki 125, 05-120 Legionowo, NIP: PL7181916751
Jak możesz się ze mną skontaktować?Poprzez adres email: hello@leadorado.pl
Jakie dane osobowe są przetwarzane?Przetwarzane są między innymi następujące kategorie danych osobowych:imię i nazwiskodatę urodzenianazwę działalności w przypadku działalności gospodarczychnumer telefonuadres e-mailadres do korespondencji/adres zamieszkania numer NIP i REGON  
W jakich celach przetwarzam Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?wykonania zawartych umów bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO). wykonania obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw); marketingu. Możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing naszych usług w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).wysyłki newslettera (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
Komu przekazywane są Twoje dane?W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji, Twoje dane mogą być przekazywane dostawcom usług niezbędnych do realizacji Twojego zlecenia (np. zewnętrznej firmie księgowej, informatycznej, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).
Jak długo przechowywane są Twoje dane?dane przetwarzamy przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego;do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;w przypadku usługi newsletter –przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika. Po upływie w/w okresów dane osobowe ulegają usunięciu.
Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy? (EOG)Twoje dane nie są przekazywane poza EOG. 
Czy Twoje dane są profilowane? Twoje dane nie są profilowane.
Czy musisz podać swoje dane?Ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni prawny kontakt i realizację umowy.  W przypadku usługi newsletter albo zakładki kontakt podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę albo odpowiedzi na wysłane zapytanie.
Zakładka kontakt  W witrynie znajdują się adresy e-mail, pod którymi możesz się z nami skontaktować, a także formularz kontaktowy. W przypadku adresu: hello@leadorado.pl Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie – celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania. Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo formularza przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu na powyższy adres e-mail jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, zostanie ona usunięta w ciągu 3 lat. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Jakie masz prawa?Masz prawo do:dostępu do treści swoich danych prawo ich sprostowaniausunięcia danychograniczenia przetwarzania danychprawo do przenoszenia danychprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interes administratora, w tym profilowania, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Po przyjęciu takiego wniosku nie będę przetwarzać Twoich danych chyba, że wykażę istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będę przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzam na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzam w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychMasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO